Pinnacles    Grade    Area    Year    Summiteers
   Karnala    Easy    Panvel    2008    Ananda G, Sudhir B, Nilesh K, Deepak K, Bhagyashri T
   Lingana    Medium      2013    Sudhir B, Deepak K, Kalpesh, Pritam N, Ajay N, Swapna S
   Telbaila (LW-RR)    Easy    Lonavala    2014    Pritam N, Deepak K, Ajay N
   Telbaila (RW-LR)    Medium    Lonavala    2014    Sudhir B, Deepak K, Pritam N
   Telbaila (RW-RR)    Medium+    Lonavala    2014    Aniket D
   Kalakrai    Medium    Karjat    2014    Sudhir B, Deepak K, Ananda G, Kalpesh M, Pritam N, Hemesh T, Machhindra S
   Hadbi Chi Shendi    Medium    Manmad    2015    Sudhir B, Pritam N, Bhagyashri T
   Irshal Gad    Easy    Panvel    2016    Sudhir B, Aniket D, Ananda G, Nidhi P, Kalpesh M
   Pahine Navra    Medium    Nashik    2018    Sudhir B, Mahesh T